ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποιοί είμαστε;

Η ιστοσελίδα μας είναι η https://www.botsolis.gr.

Πολιτική Απορρήτου

1. Η χρήση της ιστοσελίδας www.botsolis.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των όρων χρήσεως και των παρακάτω όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι πολιτικής προστασίας αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας www.botsolis.gr από απλό επισκέπτη. Χρήση της ιστοσελίδας μας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και πλήρως, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας www.botsolis.gr.

2. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα www.botsolis.gr. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους αλλά το www.botsolis.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

3. Το www.botsolis.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα μας, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του www.botsolis.gr.

4. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που επισκέπτεται το www.botsolis.gr και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από το www.botsolis.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Το www.botsolis.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.

5. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του www.botsolis.gr με την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το www.botsolis.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του www.botsolis.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του www.botsolis.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του www.botsolis.gr. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του www.botsolis.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το www.botsolis.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του www.botsolis.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του www.botsolis.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το www.botsolis.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του www.botsolis.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το www.botsolis.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων.

6. To www.botsolis.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του www.botsolis.gr.

7. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του www.botsolis.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του www.botsolis.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Μποτσόλης Κωνσταντίνος
Μεραρχίας 7
ΤΚ: 62 125, Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321 600 850
E-mail: botsolis.oncologist@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES​

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή ενός χρήστη ιστοτόπου ενώ ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο. Τα cookies εκτελούν πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, επιτρέπουν στον ιστότοπο να γνωρίζει την προηγούμενη δραστηριότητά σας σε αυτόν ώστε η χρήση σας να είναι πιο αποτελεσματική και ευχάριστη. Απομνημονεύει τις προτιμήσεις σας, επιτρέποντάς σας να περιηγείστε μέσω του ιστοτόπου και ελέγχει την ταυτότητά σας, εάν έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο ή εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά μέσω αυτού. Τα cookies μπορούν επίσης να διασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στον ιστότοπό μας είναι πιο συναφείς με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Η χρήση των cookies δεν βλάπτει τον υπολογιστή σας με κανέναν τρόπο και συνήθως διαγράφονται αυτόματα μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για παράδειγμα, έξι μηνών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στη διεύθυνση: http://www.allaboutcookies.org.

Η ιστοσελίδα www.botsolis.gr χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπό της;

Ναι. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους ιστοτόπους, έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε cookies στον δικό μας. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ο ίδιος χρήστης έχει επιστρέψει στον ιστότοπό μας, πόσοι χρήστες τον επισκέφτηκαν, ποιες σελίδες είδαν και εάν υπήρξαν τεχνικά προβλήματα με τη φόρτωση των σελίδων ή την περιήγηση μέσω του ιστοτόπου μας. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, μαθαίνουμε ποια μέρη του ιστότοπού μας είναι τα πιο ενδιαφέροντα ή σημαντικά για τους χρήστες μας και μπορούμε να παρακολουθούμε το συνολικό ενδιαφέρον στον ιστότοπό μας. Επίσης, μπορούμε να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα για να μπορούμε να τα διορθώσουμε αμέσως. Αυτό, εν συνεχεία, μας βοηθάει να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά και μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τα προσφερόμενα προϊόντα για τους επισκέπτες μας.

Θα μου ζητηθεί να δεχτώ τη λήψη cookies για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον ιστότοπο;

Όχι. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies ακόμη και αυτών που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας απενεργοποιώντας τη λειτουργία cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου μας καθώς και των περισσότερων άλλων ιστοτόπων, δεν λειτουργούν σωστά, εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να αγοράσετε κάτι μέσω ενός ιστότοπου ή να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια περιορισμένη περιοχή, δεν θα μπορείτε να το κάνετε εάν ο ιστότοπος δεν μπορεί να ελέγξει την ταυτότητά σας μέσω cookies.

Ποιοι είναι οι τύποι cookies που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι;

Στους ιστότοπους χρησιμοποιούνται τρεις γενικές κατηγορίες cookies:

Αυστηρά απαραίτητα (ή σημαντικά) cookies. Αυτά τα cookies είναι σημαντικά προκειμένου να μπορείτε να μετακινείστε σε έναν ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές του, για παράδειγμα, τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Χωρίς αυτά τα cookies, οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα μπορούν να είναι διαθέσιμες σε εσάς. Εδώ περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η περιήγηση σας ως καταχωρημένος χρήστης, η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου ή η πραγματοποίηση αγοράς μέσω του ιστοτόπου. Όπως σε όλους τους δημόσιους ιστότοπους, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί απολύτως απαραίτητα cookies.

Cookies απόδοσης. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο οι επισκέπτες, για παράδειγμα, τις σελίδες που βλέπουν συχνότερα οι χρήστες και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά έναν επισκέπτη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι συγκεντρωτικές και ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους ιστότοπους, έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε cookies απόδοσης στους δικούς μας.

Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (για παράδειγμα, το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε). Εν συνεχεία, αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να σας παρέχει βελτιωμένες, πιο προσωπικές λειτουργίες, που σας επιτρέπουν να έχετε μια καλύτερη εμπειρία από τη χρήση του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι γενικώς ανώνυμες και δεν περιλαμβάνουν τη δραστηριότητα περιήγησης σε άλλους ιστοτόπους. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους ιστότοπους, έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας στους δικούς μας.

Τι συμβαίνει εάν επιτρέψω τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής μου;

Εκτός εάν απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετούμε cookies και σχετικές τεχνολογίες στη συσκευή σας.

Τι είναι τα web beacons;

Ορισμένες σελίδες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να περιέχουν web beacons (γνωστά και ως ετικέτες Internet, ετικέτες pixel και clear GIFs). Χρησιμοποιούμε τα web beacons για να βοηθήσουμε στην εμφάνιση του περιεχομένου στους επισκέπτες και για να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση και τις τάσεις στο web. Τα web beacons δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ταυτότητά σας.

Πώς μπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών web;

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies με δύο τρόπους:

Πρώτα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε να μην επιτρέπει τη χρήση cookies. Σε αυτή την περίπτωση, εξακολουθείτε να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπό μας αλλά ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις λειτουργίες του.

Δεύτερον, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο παρακάτω, για να αποτρέψετε τη χρήση μη απαραίτητων cookies και σχετικών τεχνολογιών. Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τα web beacons που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο κάνοντας κλικ στο κουμπί παρακάτω. Σημειώστε ότι κάποιες λειτουργίες του ιστότοπού μας εξαρτώνται από αυτές τις τεχνολογίες για να παρέχουν περιεχόμενο ή να βελτιώσουν την παρουσίαση. Η κατάργηση αυτών των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη λειτουργικότητα και πιο περιορισμένη εμπειρία. Αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για αυτά τα cookies, τα απενεργοποιείτε με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η εκτέλεση των λειτουργιών που αναφέρονται παραπάνω. Σημειώστε ότι ο απενεργοποιημένος κώδικας για αυτά τα cookies θα εξακολουθεί να υπάρχει στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας και τα cookies θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εκτός εάν τα καταργήσετε από το πρόγραμμά σας χρησιμοποιώντας τις σχετικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες στη διεύθυνση http://www.aboutcookies.org.

Η ιστοσελίδα www.botsolis.gr επιτρέπει σε τρίτους να εγκαθιστούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες web στον ιστότοπό της;

Ως γενική αρχή, δεν επιτρέπουμε σε τρίτους (π.χ. διαφημιστές) να εγκαθιστούν cookies στους ιστοτόπους μας ή να χρησιμοποιούν συμπεριφορική διαφήμιση. Ωστόσο, σε ορισμένους ιστοτόπους μας, για παράδειγμα, στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανό κάποιοι χρήστες να έχουν ανεβάσει περιεχόμενο τρίτων, για παράδειγμα, βίντεο από το YouTube ή άλλες πηγές, ή να έχουν ενσωματώσει περιεχόμενο και να μοιράζονται εργαλεία από τοποθεσίες τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε τη διάδοση των cookies από τοποθεσίες που δεν μας ανήκουν ή δεν λειτουργούν από την ιστοσελίδα www.botsolis.gr, θα πρέπει να ελέγχετε τους ιστοτόπους αυτών των τρίτων μερών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και για το εάν και πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας να τα λαμβάνετε. Γενικότερα ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies τρίτων προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να βρείτε σχετικές οδηγίες στη σελίδα http://www.aboutcookies.org.